пл. Жупанатська, 3,
м. Ужгород,  88000
тел./факс: 61-63-60;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Управління освіти Ужгородської міської ради - нормативні документи

Педагогічне навантаження

Відповідно до Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 № 322-УІІІ (із змінами]:

—             нормальна тривалість робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (ст. 50).

—             законодавством встановлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників (учителів, лікарів та інших] (ст. 51).

—             час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) передбачається прави­лами внутрішнього трудового розпорядку і графіками змінності у відпо­відності з законодавством (ст. 57).

Відповідно до статті 25 Закону України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 № 651-ХІУ (із змінами):

—                педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального за­кладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності — час, призначений для здійснення навчально-виховного процесу (п. 1);

—                педагогічне навантаження вчителя включає 18 навчальних годин про­тягом навчального тижня, що становлять тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності у встановленому Законом співвідношенні до тарифної ставки (п. 1);

—                педагогічне навантаження вихователя загальноосвітнього навчально­го закладу становить ЗО годин, вихователя загальноосвітньої спеціальної школи (школи-інтернату) — 25 годин на тиждень, що становить тарифну ставку (п. 1);

—                розподіл педагогічного навантаження у загальноосвітньому навчаль­ному закладі здійснюється його керівником і затверджується відповід­ним органом управління освітою (п. 1);

—                педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу незалежно від підпорядкування, типу і форми власності обся­гом менше тарифної ставки, передбаченої частиною першою цієї статті, встановлюється тільки за його згодою (п. 2);

—                перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що перед­бачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педаго­гічного працівника з додержанням законодавства України про працю (п. 2).

Відповідно до пункту 18 Положення про навчально-виховний комплекс «дошкіль­ний навчальний заклад — загальноосвітній навчальний заклад», «загальноосвіт­ній навчальний заклад — дошкільний навчальний заклад», затвердженого по­становою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 306 (із змінами), трудові відносини (призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників), педагогічне навантаження, інші види педагогічної діяльності ви­значаються законодавством про працю, освіту та іншими нормативно-правовими актами.

Відповідно до пункту 81 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, за­твердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778:

—                 обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається відповідно до законодавства керівником закладу і затверджується у державних і ко­мунальних закладах відповідним органом управління освітою, у приват­них закладах — засновником (власником);

—                 обсяг педагогічного навантаження може бути менше тарифної ставки (по­садового окладу) лише за письмовою згодою педагогічного працівника;

—                 перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише в разі зміни кількості годин для вивчення окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за пись­мовою згодою педагогічного працівника з дотриманням вимог законодав­ства про працю.

Відповідно до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 № 102 (із змінами):

—                 навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими пе­дагогічними працівниками розподіляється керівником установи за по­годженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, пе­редбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі (п. 63);

—                 обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмі­рами не обмежується (п. 63);

—                 обсяг навчального навантаження педагогічним працівникам шкіл, шкіл- інтернатів (крім учителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також учителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуван­ні у лікарнях) і викладачам педучилищ визначається один раз на рік окремо по півріччях (п. 63);

—                 ставки заробітної плати (посадові оклади) вчителів, викладачів, вихо­вателів та інших педагогічних працівників виплачуються (норма годин на ставку встановлена, виходячи з 6-денного режиму роботи) (п. 64):

• за 3 години педагогічної (викладацької) роботи на день (18 годин на тиждень): вчителям І-ХІ (XII) класів шкіл та шкіл-інтернатів усіх типів і найменувань; учителям трудового навчання 2-3 класів спе­ціальних шкіл для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання; учителям-логопедам, учителям-дефектологам, практичним психологам спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл- інтернатів); викладачам і старшим викладачам педагогічних учи­лищ; керівникам гуртків, секцій, студій та інших форм гурткової роботи, в тому числі організованих у закладах освіти на принципах самоокупності; учителям груп для занять з іноземної мови в почат­кових класах загальноосвітніх шкіл і в дошкільних закладах, що пра­цюють на принципах самоокупності (пп. «а»);

— за 20 годин викладацької роботи на тиждень: завідуючим логопе­дичними пунктами, логопедам будинків дитини, вчителям-логопедам і вчителям-дефектологам у дошкільних навчальних закладах (пп. «в»);

— за 5 годин педагогічної роботи в день (30 годин на тиждень): вихова­телям груп загального типу дошкільних навчальних закладів, вихова­телям, старшим вихователям шкіл-інтернатів, дитячих будинків, крім шкіл-інтернатів з поглибленим вивченням російської мови та поси­леною військово-фізкультурною підготовкою, інтернатів, шкіл (груп) продовженого дня, установ охорони здоров'я, приймальників-розподільників для неповнолітніх, виховно-трудових колоній, спеціальних шкіл та спеціальних профтехучилищ для дітей і підлітків, які потре­бують особливих умов виховання, кімнат школяра при клубах, пала­цах культури, житлово-експлуатаційних організаціях, інструкторам фізкультури, інструкторам слухових кабінетів (пп. «є»);

— за 6 годин педагогічної роботи в день (36 годин на тиждень) вихователям-методистам дитячих дошкільних закладів, дитячих майдан­чиків, дитячих парків (пп. «ж»);

—                 ставки заробітної плати педагогічних працівників, перелічених у під­пунктах «а»-«з» пункту 64 Інструкції, встановлюються виходячи із за­трат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин) (п. 64);

—                 короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями, є робо­чим часом педагогічного працівника (п. 64);

—                 тривалість уроків і перерв встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад (п. 64);

—                 в навчальних планах шкіл усіх типів і найменувань, педучилищ, профе­сійно-технічних навчальних закладів час на навчальні дисципліни ви­значається в академічних годинах (45 хвилин), крім перших класів шкіл, де навчаються діти шестирічного віку (35 хвилин) (п. 64);

—                 скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмета, і не є підставою для зменшен­ня норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року (п. 64);

—                 збільшення кількості уроків в зв'язку із зменшенням її тривалості не озна­чає збільшення навчального навантаження, встановленого при тарифіка­ції (п. 64);

—                 керівні працівники закладів освіти, керівники фізичного виховання цен­трів допризовної підготовки можуть вести викладацьку роботу чи занят­тя з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годин та тиждень (360 годин на рік), якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку) (п. 91);

-                      інші працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу або за­няття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годин на тиждень, 480 годин на рік), якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку) (п. 91).

Відповідно до Типових правил внутрішнього розпорядку для працівників держав­них навчально-виховних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти України від 20.12.1993 № 455 (із змінами):

—                власник або уповноважений ним орган (керівник) закладу освіти зобов'я­заний доводити до відома педагогічних працівників у кінці навчального року (до надання відпустки) педагогічне навантаження в наступному на­вчальному році (пп. «е» п. 20);

—                в межах робочого дня педагогічні працівники закладу освіти пови­нні вести всі види навчально-методичної та науково-дослідницької ро­боти відповідно до посади, навчального плану і плану науково-дослідної роботи (п. 21);

—                під час канікул, що не збігаються з черговою відпусткою, керівник за­кладу освіти залучає педагогічних працівників до педагогічної та ор­ганізаційної роботи в межах часу, що не перевищує їх навчального наван­таження до початку канікул (п. 25).

Відповідно до пункту 4.2 Положення про індивідуальну форму навчання в загаль­ноосвітніх навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і на­уки України від 20.12.2002 № 732 (із змінами):

—                кількість годин для організації індивідуального навчання відповідно до кількості предметів інваріантної частини навчального плану визнача­ється наказом директора та затверджується відповідним органом управ­ління освітою:

—1-4-ті класи — 5 годин на тиждень на кожного учня;

« 5-9-ті класи — 8 годин на тиждень на кожного учня;

—10-12-ті класи — 12 годин на тиждень на кожного учня за умови ви­конання вимог Державного стандарту початкової загальної освіти, Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти;

—                кількість годин для організації індивідуального навчання учнів, які по­требують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, відповідно до кількості предметів інваріантної складової навчального плану за умо­ви виконання вимог Державного стандарту загальної середньої освіти та Державного стандарту початкової загальної освіти для дітей, які по­требують корекції фізичного та (або) розумового розвитку, визначається наказом директора навчального закладу, затверджується відповідним ор­ганом управління освітою і становить:

—1-4-ті кл. — 10 год. на тиждень на кожного учня;

—5-9-ті кл. — 14 год. на тиждень на кожного учня;

—10-12-ті кл. — 16 год. на тиждень на кожного учня.

Зверніть увагу:

Відповідно до Галузевої годи між Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки, за­реєстрованої Міністерством праці та соціальної політики України 06.07.2011 за № 37:

—                періоди, впродовж яких у навчальних закладах не здійснюється на­вчальний процес (освітня діяльність) у зв'язку із санітарно-епідеміологічними, кліматичними чи іншими, не залежними від працівників обставинами, є робочим часом педагогічних та інших працівників. У за­значений час працівники залучаються до навчально-виховної, організаційно-методичної, організаційно-педагогічної робіт відповідно до нака­зу керівника закладу в порядку, передбаченому колективним договором та правилами внутрішнього трудового розпорядку (п. 5.2.1);

—                залучення учителів, які здійснюють індивідуальне навчання дітей за ме­дичними показаннями, до виконання іншої організаційно-педагогічної роботи у канікулярний період здійснюється в межах кількості годин на­вчального навантаження, установленого при тарифікації до початку ка­нікул (п. 5.2.2);

—                тривалість робочого часу педагогічних працівників, залучених у період, що не збігається із щорічною оплачуваною відпусткою, на строк не біль­ше одного місяця до роботи в оздоровчі табори з денним перебуванням дітей, що діють в канікулярний період у тій же місцевості на базі загаль­ноосвітніх та інших навчальних закладів, не може перевищувати кількос­ті годин, встановлених при тарифікації до початку такої роботи, чи при укладенні трудового договору (п. 5.2.3);

—                залучення педагогічних працівників у канікулярний період, який не збі­гається з їх щорічною оплачуваною відпусткою, до роботи в оздоровчих таборах, розташованих в іншій місцевості, здійснюється лише за згодою працівників (п. 5.2.4);

—                Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України рекомендує органам управління освітою, керівникам закладів та установ освіти і науки (п. 5.3):

— створювати умови для використання педагогічними працівниками вільних від навчальних занять та виконання іншої педагогічної ро­боти за розкладом окремих днів тижня з метою підвищення кваліфі­кації, самоосвіти, підготовки до занять тощо за межами навчального закладу (п. 5.3.1);

— при складанні розкладів навчальних занять уникати нераціональних витрат часу педагогічних працівників, які здійснюють викладацьку роботу, забезпечувати безперервну послідовність проведення уро­ків, навчальних занять, не допускати тривалих перерв між заняттями (так званих «вікон») (п. 5.3.2);

» визначати режим робочого часу науково-педагогічних працівників у межах 36-годинного робочого тижня з урахуванням виконання на­вчальної, організаційної, методичної, наукової робіт, передбачених індивідуальним планом (п. 5.3.3);

— регулювати режим виконання навчальної роботи розкладом навчаль­них занять. Визначати обсяг навчальної роботи для кожного викладача безпосередньо навчальним закладом з урахуванням кваліфікації працівника та профілю кафедри в межах не більше 900 годин у на­вчальному році. Забезпечити прозорість розподілу навчального на­вантаження (п. 5.3.4);

— здійснювати звільнення педагогічних та науково-педагогічних пра­цівників у зв'язку із скороченням обсягу роботи тільки після закін­чення навчального року (п. 5.3.5).

— Сторони Угоди рекомендують керівникам закладів та установ освіти і на­уки (п. 6.3):

— при встановленні вчителям, викладачам навчального навантаження на новий навчальний рік зберігати, як правило, його обсяг, а також дотримуватися принципу наступності роботи, викладання предме­тів у класах, групах (п. 6.3.1);

— установлювати педагогічним працівникам, які перебувають у від­пустці по догляду за дитиною, навчальне навантаження під час та­рифікації на відповідний навчальний рік у обсязі не менше ставки. На період їх відпустки години навчального навантаження тимчасово передавати іншим вчителям, викладачам. Після закінчення відпуст­ки забезпечувати педагогічним працівникам навантаження, вста­новлене при тарифікації на початок навчального року (п. 6.3.2);

— вживати заходів для забезпечення учителів, викладачів викладаць­кою роботою в обсязі не менше ставки заробітної плати. За відсут­ності такої можливості довантажувати їх до встановленої норми го­дин іншими видами навчально-виховної роботи (п. 6.3.3).

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Щодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних за­кладах з інклюзивним навчанням» від 28.09.2012 № 1/9-694 педагогічне наванта­ження вихователя загальноосвітнього навчального закладу становить 30 годин.