пл. Жупанатська, 3,
м. Ужгород,  88000
тел.: 61-30-90,  тел./факс: 61-63-60;
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Інспектування

Положення про здійснення державного контролю в галузі освіти м. Ужгорода

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                              наказом управління  освіти

         Ужгородської міської ради № 24703.07.2013

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення державного контролю в галузі освіти

м. Ужгорода

І. Загальні засади

 1. Цим положенням регламентується діяльність управління  освіти Ужгородської міської ради з питань організації державного контролю в освітній системі міста.
 2. Державний контроль в освітній системі містаздійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної політики у галузі освіти.
 3. За формами проведення державний контроль поділяється на:

-                державну атестацію навчального закладу;

-                інспектування;

-                комплексні та тематичні перевірки.

 1. Управління освіти Ужгородської міської ради здійснює контроль у навчальних закладах комунальної форми власності (загальноосвітніх і дошкільних навчальних закладах міста). 
 2.  Державний контроль здійснюється на плановій основі відповідно до статті 5 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, що забезпечується шляхом розробки перспективних і поточних планів контролю з визначенням періодичності та черговості форм контролю.
 3. Позаплановий державний контроль може проводитися відповідно до статті 6 Закону України „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності” та на підставі доручень депутатських запитів, звернень правоохоронних органів, органів виконавчої влади та обґрунтованих належним чином звернень громадян щодо порушень у сфері освіти .
  1. Координацію поточних планів контролю за діяльністю навчальних закладів комунальної форми власності Закарпатської області  здійснює управління освіти Ужгородської міської ради

 

II. Організація державного контролю

 1. Управління освіти Ужгородської  міської ради щороку розробляє план державного контролю на наступний рік і доводить його до навчальних закладів (у щорічному плані роботи).
 2. Плановий державний контроль здійснюється за програмою, яку розробляє орган державного контролю і за 10 днів до початку його проведення направляє до навчального закладу. 
 3. Для проведення державного контролю управлінням видається наказ, де зазначаються склад комісії і термін його проведення. 
 4. До роботи в складі комісій залучаються представники управління освіти, органів місцевого самоврядування, навчальних закладів, організацій та установ, які мають відповідну освіту і практичний досвід. 
 5. Головою комісії призначається працівник управління, який несе персональну відповідальність за результат діяльності комісії. 
 6.  Термін проведення державного контролю залежить від типу навчального закладу, форми контролю, покладених завдань, але не може перевищувати 10 робочих днів.

 

Державна атестація навчального закладу

 1. Державна атестація є основною формою державного контролю за діяльністю дошкільних і загальноосвітніх навчальних закладів міста усіх типів і форм власності, яка проводиться не рідше одного разу на 10 років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.
 2. Результати державної атестації можуть бути оприлюднені через засоби масової інформації.
 3. Позачергова атестація проводиться як виняток. Порядок прийняття рішення про позачергову атестацію регламентується нормами чинного законодавства.

 

Інспектування

 1. Інспектування – спеціальна функція (спеціально організована діяльність) управління освіти Ужгородської міської ради, мета якої – організація та проведення перевірок, обстежень (далі – інспекційних перевірок), які здійснюються в порядку контролю, в межах своєї компетенції, з дотриманням підпорядкованими йому закладами освіти, а також їхніми посадовими особами законодавства України в галузі освіти та інших нормативно-правових актів. Інспектування супроводжується інструктуванням посадових осіб з питань інспекційних перевірок.
 2. Інспектування в системі освіти міста здійснюється відповідно до Законів України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту ”, „Про дошкільну освіту”, „Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”, наказу Міністерства освіти і науки України від 25.01.2008 № 34 „Про затвердження порядку здійснення державного контролю в діяльності навчальних закладів”, Положення про управління освіти інших нормативних документів, що регламентують діяльність управління.
 3. Основна мета інспектування – забезпечення дотримання законодавства України про освіту, виконання інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність навчальних закладів, захист прав та свобод учасників навчально-виховного процесу, правомірності дій посадових осіб щодо:

-                реалізації принципів державної політики в галузі освіти;

-                дотримання конституційних прав громадян на освіту та соціальних гарантій учасників навчально-виховного процесу;

-                збереження єдиного освітнього простору на території області шляхом дотримання всіма суб’єктами системи освіти державних освітніх стандартів та нормативів;

-                удосконалення механізму управління якістю освіти (формування умов і результатів освіти) в межах компетенції департаменту;

-                здійснення аналізу та прогнозування основних тенденцій розвитку системи освіти або її складових.

 1. Управління освіти та посадові особи, які здійснюють інспектування, керуються в своїй діяльності Конституцією України, Законами України, Указами та розпорядженнями Президента України, рішеннями Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими  актами Міністерства освіти і науки України, Закарпатської обласної ради та обласної  державної адміністрації.
 2. Основними завданнями інспектування є:

-                здійснення контролю за дотриманням освітнього законодавства України в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах;

-                виявлення випадків порушення і невиконання законодавчих та інших нормативних актів, застосування, в межах своєї компетенції, заходів щодо їхнього припинення;

-                аналіз причин, що лежать в основі порушень, та підготовка пропозицій щодо їх усунення або попередження;

-                інструктування посадових осіб щодо застосування діючих в освітній галузі норм і правил та надання їм рекомендацій стосовно організації діяльності в рамках чинного законодавства;

-                вивчення стану функціонування системи освіти та її складових, виявлення позитивних і негативних тенденцій у їхньому розвитку та розробка на цій основі пропозицій щодо усунення негативних тенденцій і поширення досвіду управління освітньою галуззю;

-                збирання інформації (під час інспекторських перевірок), її аналіз та нагромадження для підготовки проектів рішень;

-                організація та розроблення, в межах встановленої компетенції, нормативних актів інспекційно-контрольної діяльності.

 1. Відповідно до мети і завдань основною організаційною формою інспектування є інспекційний контроль.
 2. Інспектування у формі інспекційного контролю – це перевірка результатів діяльності навчальних закладів, їхніх посадових осіб з метою встановлення фактів виконання чи невиконання чинного освітнього законодавства, інших нормативних актів, у тому числі наказів, вказівок, розпоряджень керівників та інших посадових осіб, а також з метою вивчення результативності організації та здійснення навчально-виховного процесу.

Інспекційний контроль – це система спеціально організованих перевірок з використанням таких методів: документального контролю, обстеження, спостереження за фактичним станом  справ, експертизи, анкетування, опитування учасників навчально-виховного процесу,   контрольних зрізів знань та інших правомірних методів, що сприяють реалізації мети контролю та не суперечать засадам педагогічної й управлінської етики.

 1. Видами інспекційного контролю є:

-                планові перевірки;

-                оперативні перевірки;

-                моніторинг;

-                аудит.

Планове інспектування здійснюється відповідно до затвердженого плану-графіка, який забезпечує періодичність та координацію і виключає нераціональне дублювання в організації перевірок.

Оперативне інспектування здійснюється з метою встановлення фактів та перевірки інформації про порушення, вказані у зверненнях громадян та організацій, для врегулювання конфліктних ситуацій у взаєминах між учасниками навчально-виховного  процесу.

Моніторинг здійснюється з метою збирання, системного обліку та аналізу, а також збереження, оновлення, нагромадження інформації для формування варіативного набору рішень стосовно об’єкта інспектування та вдосконалення нормативних і розпорядчих актів для ефективного управління якістю освіти.

Аудит – це інспектування за запитом. Воно здійснюється з метою консультування посадових осіб без застосування до них заходів дисциплінарного впливу за результатами інспектування, а також з метою встановлення чи визначення правомірності їхніх дій.

 1. За сукупністю питань, що перевіряються, інспектування здійснюється:

-                навчальних закладів у вигляді тематичних перевірок – один напрям діяльності  або комплексних перевірок – два і більше напрями діяльності;

-                посадових осіб у вигляді тематичних і комплексних перевірок – з метою вивчення стану виконання ними службових обов’язків.

 1. Загальне керівництво інспектуванням у системі освіти міста здійснює управлінням освіти. Інспектування здійснюється спеціальними посадовими особами,  якщо це передбачено їхніми посадовими обов’язками. Такі спеціалісти повинні  мати відповідну кваліфікацію та проходити відповідне навчання в системі післядипломної освіти не рідше одного разу на 5 років.
 2. До інспектування в якості експертів можуть запрошуватися сторонні (компетентні) особи, окремі спеціалісти, в тому числі й об’єднані в окремі експертні групи (комісії).
 3. Періодичність та види інспектування конкретних навчальних закладів або результатів діяльності посадових осіб визначаються потребою отримання об’єктивної інформації про реальний стан справ у об’єкті інспектування.
 4. Тематика інспекційних перевірок не може виходити за межі компетенції органу, який її здійснює.
 5. Управління освіти Ужгородської  міської  ради може делегувати документально (у формі угоди, листа, погодження, наказу) право здійснювати інспектування з окремих питань керівникам навчальних закладів, що знаходяться у підпорядкуванні. Не допускається делегування права перевірки з питань, що належать до виключної компетенції управління  освіти Ужгородської імської ради
 6. Підставою для інспектування є:

-                план-графік проведення інспекційних перевірок – планове інспектування;

-                вивчення стану справ для підготовки управлінських рішень;

-                звернення юридичних та фізичних осіб до управління освіти  з питань порушень у галузі освіти – оперативне інспектування.

 1. План-завдання встановлює специфіку конкретної перевірки і має забезпечити отримання достатньої інформації для підготовки акта з висновками і пропозиціями.

 

III. Права й обов'язки комісії

1. Голова і члени комісії мають право:

-                доступу на територію установ, навчальних закладів, у навчальні приміщення та гуртожитки для з'ясування питань, визначених програмою контролю;

-                ознайомлюватись з необхідною документацією щодо діяльності установ, навчальних закладів та отримувати копії необхідних документів;

-                отримувати від навчального закладу, інших установ і організацій в установленому порядку інформацію про їх діяльність, що стосується програми контролю;

-                отримувати від керівництва, педагогічних  працівників закладів письмові пояснення з питань, що виникають під час здійснення контролю.

2. Голова і члени комісії зобов'язані:

-                керуватись у своїй роботі законодавчими та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти та програмою контролю;

-                забезпечувати об'єктивність, достовірність та своєчасність проведення контролю;

-                інформувати установи, заклади про результати проведення контролю після закінчення заходу державного контролю;

-                забезпечувати збереження конфіденційної інформації.

 

IV. Проведення державного контролю 

 1. Комісія розпочинає свою роботу після ознайомлення керівництва установи, навчального закладу з наказом або іншим документам державного органу, на який покладено функції контролю (вказівки, розпорядження, лист органу управління освітою, копію плану-графіка здійснення перевірок, телефонограма, усне повідомлення про терміни та тематику інспекційної перевірки),  та проведення наради, на якій повідомляється порядок проведення відповідного заходу контролю. 

2. Члени комісії працюють відповідно до плану проведення заходу контролю та отриманих завдань і кожного дня інформують голову комісії про виконану роботу. 

3. Голова комісії організовує роботу членів комісії, заслуховує їх звіти та надає необхідну допомогу в проведенні заходу контролю. 

4. У разі відмови навчального закладу в проведенні заходу державного контролю або створення перешкод у роботі комісії складається акт, копія якого подається до відповідного органу ліцензування для порушення питання щодо анулювання ліцензії на здійснення освітньої діяльності.

 1. У разі виявлення під час інспектування порушень законодавства або інших недоліків у діяльності об’єкта перевірки з питань, що не належать до компетенції органу, який здійснює інспектування, а також якщо прийняття рішення за виявленими недоліками не входять до його компетенції, дані про них потрібно передати в компетентні органи за погодженням із керівником інспектуючого органу. До отримання додаткового доручення інспектування з таких питань не проводиться.
 2. Експертні опитування та анкетування учнів та вихованців проводяться лише в необхідних випадках з дотриманням встановлених правил та норм педагогічної етики.
 3. Результати інспектування узагальнюються у формі одного з таких документів: аналітична довідка, довідка про результати перевірки, службова записка або доповідь про стан справ з питання, яке перевіряється. У цих матеріалах мають бути констатація фактів, їхня оцінка, висновки та пропозиції. До них мають бути додані копії документів, що підтверджують викладені в результатах інспектування факти та обґрунтовують зроблені висновки.

 

V. Оформлення результатів заходу державного контролю 

 1. Після закінчення проведення заходу державного контролю кожний член комісії готує довідку, у якій дає об'єктивну оцінку стану справ з питань, що ним перевірялись, доводить її до відома працівників, відповідальних за цей напрям роботи, і передає голові комісії. 
 2. На підставі довідок членів комісії її голова готує підсумковий документ (акт, довідка) установленого зразка, узгоджує його з членами комісії та доводить до відома керівника  установи, навчального закладу.
 3. Після узгодження підсумкового документа з керівником  установи, навчального закладу він друкується у трьох примірниках, підписується головою, членами комісії та керівником навчального закладу.
 4. Підсумковий документ оформляється на місці інспектування за винятком випадків, коли необхідні поглиблена обробка та аналіз зібраної інформації і немає можливості це зробити на місці.
 5. Результати інспектування у формі підсумкового документа (другий примірник) доводяться до відома керівника закладу освіти. У випадку, передбаченому п.4 розділу V цього положення, такий документ подається через 3 тижні, а керівник проінспектованого   закладу або особа, уповноважена діяти від його  імені, має право ознайомитись (усно) з попередніми результатами перевірки.
 6. Керівник проінспектованого  закладу або особа, уповноважена діяти від його  імені, після ознайомлення з результатами інспектування повинна поставити свій підпис під підсумковим документом інспектування, який свідчитиме про ознайомлення з результатами інспектування. Він може зробити запис про незгоду з результатами інспектування в цілому або з окремими фактами та висновками. У випадках, якщо немає можливості отримати підпис керівника або уповноваженої особи, запис про це в присутності свідків робить голова комісії або особа, що здійснювала перевірку.
 7. За матеріалами перевірки управління  у встановлений термін готує висновки щодо результатів заходу державного контролю і направляє їх до навчального закладу для прийняття відповідного рішення та розробки заходів щодо усунення недоліків.
 8. Заклад протягом 15 календарних днів після отримання вищезазначеного листа розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків та вдосконалення роботи, які направляє до управління освіти Ужгородської  міської  ради.
 9. Управління  освіти Ужгородська міська рада не менше одного разу на рік здійснює перевірку щодо усунення виявлених недоліків до повної їх ліквідації.
 10. За результатами інспектування залежно від форми, мети і завдань перевірки, враховуючи реальний стан справ, можуть проводитися засідання колегії, наради управління освіти.

Висновки за результатами інспектування у навчальному закладі в  скороченому варіанті записуються до контрольно-візитаційної книги навчального закладу.

 1. Результати інспекційної перевірки фактів, викладених у зверненнях громадян, у запитах організації, мають бути повідомлені цим громадянам та організаціям в установленому порядку та у  визначені терміни.
 2. Результати тематичної перевірки декількох навчальних закладів можуть бути оформлені одним документом.

 

VI. Права й обов'язки установи, що підлягає інспектуванню

 1. Керівник навчального  закладу має право на своєчасне отримання інформації щодо термінів і програми проведення заходу державного контролю.
 2. У разі незгоди керівника з результатами заходу державного контролю протягом 10 днів з моменту отримання підсумкового документа він має право подати до органу державного контролю свої зауваження. Якщо вони є обґрунтованими, то орган державного контролю за узгодженням з навчальним закладом повторно проводить захід державного контролю.
 3. Керівник  закладу має право не допускати посадових осіб органу державного контролю до здійснення заходу, якщо вони не надали  відповідного документа про проведення державного контролю (наказу, вказівки, розпорядження, листа органу управління освітою, копію плану-графіка здійснення перевірок, телефонограми, усне повідомлення про терміни та тематику інспекційної перевірки тощо).
 4. Ннавчальний заклад під час проведення заходу державного контролю зобов'язаний:

-                створювати необхідні умови для роботи комісії;

-                своєчасно подавати необхідні документи та матеріали для проведення заходу державного контролю;

-                надавати комісії письмові пояснення з питань, що виникають під час державного контролю.

 1. Керівництво  навчального закладу несе персональну відповідальність за об'єктивність та достовірність поданих матеріалів.